BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Инсталиране на фотоволтаични системи за производство за електроенергия за собствено потребление
 • Максимална мощност на централата до 2 пъти от предоставената мощност, но не повече от 1МWp
 • Батерии за локално съхранение на произведената енергия с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 час за 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
 • Собствени сград/имоти или сгради/имоти с учредено право на строеж
 • Произведената ел. енргия не може да бъде продавана през периода на мониторинг (5 години)

ФИНАНСИРАНЕ

Минимален размер на помощта – 75 000лв

Максимален размер на помощта – 1 000 000лв, но не повече от % от средногодишните нетни приходи от продажби за периода 2019-2021г., както следва :

 • за микро предприятия –  до 90% 
 • за малки предприятия – до 60% 
 • за средни предприятия – до 25%
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – до 10%

КАКЪВ % ОТ РАЗХОДА СЕ ПОКРИВА ОТ ПРОГРАМАТА

 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия – в югозападен район – 45%; извън югозападен район – 50%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – в югозападен район – 35%; извън югозападен район – 45%

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да проверим дали сте допустим кандидат и как бихте могли да се класирате, молим на мейл адрес euro@integrita.bg да ни изпратите следните документи/информация:

 • ОПР и Баланс за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
 • Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
 • Отчет за заетите лица за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
 • Справка за дейността на предприятието за 2021г. – по стандарт на НСИ
 • Адрес на сградата/имота, върху който се планира строителството на централата
 • Информация за предоставена мощност от електроразпределително дружество за съответния обект 
 •  Желан капацитет на фотоволтаичната централа

ОПЦИЯ: ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ЕВРОПРОЕКТ + ИЗГРАЖДАНЕ

Предлагаме и вариант за цялостно решение:

1. Подготовка и подаване на проектното предложение
2. Осигуряване на финансовата помощ от Европейски Съюз
3. Подготовка на документите за строеж и присъединяване към мрежата на електроразпределителното дружество на фотоволтаичната централа
4. Проектиране и изграждане на фотоволтаичната инсталация от сертифициран изпълнител
5. Отчитане на проекта 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 80 000 лева
 • Малки предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. 200 000 лева
 • Средни предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. 800 000 лева
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 3 000 000 лева
 • Дружества, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Недопустими дружества:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“ и
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • сектори О „Държавно управление“, Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“
 • производства на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29)
 • код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски
 • Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.81 „Производство на захар”;
 • – 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • – 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – 11.06 „Производство на малц”.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

15.05.2023г., 16:30ч.

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP