BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • СМР за повишаване енергийната ефективност на сгради и задължително спестяване на минимум 30% от първичната енергия
 • Достигане на енергиен клас B за сгради от сектори Търговия и Услуги
 • Системи за отопление и охлаждане
 • Системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (фотоволтаични централи и др.)
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка, авторски и строителен надзор, обследване на енергийна ефективност и енергиен одит, въвеждане в експлоатация

ФИНАНСИРАНЕ

Размер на помощта:

 • за микро предприятия – между 35 и 100 хил.лв 
 • за малки предприятия – между 35 и 300 хил.лв
 • за средни предприятия – между 100 и 500 хил.лв
 • за големи предприятия – между 100 хил и 1.5 млн.лв

Интензитет на помощта – между 35% и 65% в зависимост от получаваните до момента помощи, категорията предприятие, локацията и режима на помощта.

Режими на финансиране – de minimis и държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро, малки, средни и големи предприятия
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.
 • Реализирани минимални нетни приходи от продажби за 2022г., както следва:
  • за микро предприятия – 70 хил.лв
  • за малки предприятия – 150 хил.лв
  • за средни предприятия – 650 хил.лв
  • за големи предприятия – 3.5 млн. лв
 • Не могат да кандидатстват кандидати с основна икономическа дейност от секторите “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, “Рибарство и аквакултури”,  част от секторите за производство и преработка на селскостопански продукти, 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

15.06.2023г., 17:30ч.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP