ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Безвъзмездно финансиране до 50% за преработватели на селскостопански продукти за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

Безвъзмездно финансиране до 50% за инвестиции в земеделски стопанства, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

Безвъзмездно финансиране от 50% до 75% за процедура “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

Безвъзмездно финансиране до 50% за инвестиции в земеделски стопанства, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

Свържете с нас сега

за да получите професионална консултантска помощ при кандидатстване

+359 2 8686286

TOP