„НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Компонент 1: Слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. или
 • Компонент 2: Фотоволтаични системи до 10 kWp с/без батерии – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА - УСЛОВИЯ

 • Физическо лице, собственик на жилище
 • Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището за което кандидатства
 • На адреса не трябва да има регистрирана фирма или да се осъществява стопанска дейност
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – доказва се със снимки
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди монтажа и пускането в експлоатация на системата
 •  Да няма задължения за данъци и осигуровки

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Лична карта
 • Документ за собственост на жилището
 • Удостоверение липса на задължения към общината по Закона за местните данъци и такси
 • Фактури/справка за потреблението на ел. енергия за период от 6 месеца преди подаването на предложението
 • Ако Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда – е необходимо Разрешение за строеж
 • Ако Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда е необходимо да бъдат изготвени проектни решения и подадена декларация за изграждане на централата към съответната община
 • Оферта за доставка и монтаж на инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

10.11.2023 г. 17:00 ч.

ВАЖНО

Класирането се осъществява по точкова система и по реда на подаване на проектни предложения. Важно е кандидатстването да се осъществи максимално бързо.

Затова, ако имате интерес към финансирането

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP