„НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Компонент 1: Слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. или
 • Компонент 2: Фотоволтаични системи до 10 kWp с/без батерии – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА - УСЛОВИЯ

 • Физическо лице, собственик на жилище
 • Жилището е основно за Кандидата – декларира се в общината
 •  На адреса не трябва да има регистрирана фирма или да се осъществява стопанска дейност
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – доказва се със снимки
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди монтажа и пускането в експлоатация на системата
 •  Да няма задължения за данъци и осигуровки

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Лична карта
 • Документ за собственост на жилището
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност
 • Фактури/справка за потреблението на ел. енергия за период от 6 месеца (м.06-11.2022г. или 6 месеца преди монтаж на системата)
 • Снимки на печка/котел/камина
 • Оферта за доставка и монтаж на системата, вкл. технически спецификации – при строеж след одобрение на проекта
 • Документи за доставка, монтаж, техническа спецификация на системата – при строеж в периода 7 юни 2022 до подаване на проектно предложение

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

ОПЦИЯ: ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ЕВРОПРОЕКТ + ИЗГРАЖДАНЕ

Предлагаме и вариант за цялостно решение:

1. Подготовка и подаване на проектното предложение
2. Осигуряване на финансовата помощ от Европейски Съюз
3. Подготовка на документите за строеж и присъединяване към мрежата на електроразпределителното дружество на фотоволтаичната централа
4. Проектиране и изграждане на фотоволтаичната инсталация от сертифициран изпълнител
5. Отчитане на проекта 

БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да проверим дали сте допустим кандидат и как бихте могли да се класирате, молим на мейл адрес euro@integrita.bg да ни изпратите следните документи/информация:

– ОПР и Баланс за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Отчет за заетите лица за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Справка за дейността на предприятието за 2021г. – по стандарт на НСИ
– Информация за предоставена мощност от електроразпределително дружество

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

Очаквано отваряне на процедурата – февруари 2023г.

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP