BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 15 000 до 150 000лв. 
 • Финансиране в размер на 75% от стойността на проекта за Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии
 • Финансиране в размер на 85% от стойността на проекта за Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятиетo
 • Създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието
 • ИКТ системи/модули:
  • Система за управление на ресурсите (ERP система);
  • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
  • Система/модул за управление на веригата за доставки;
  • Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
  • Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
  • Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 • Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За да участват по програмата фирмите трябва:

 • да са микро или малки предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
 • да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заети лица
 • да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • за микропредприятия – минимум 30 000 и максимум 1 800 000 лв.
  • за малки предприятия – минимум 75 000 и максимум 7 200 000 лв.
 • да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие съгласно следното определение:

Поне две лица, които имат роднинска връзка участват в предприятие като:

 • едното лице притежава повече от 50% от капитала, а другото е управител или служител или
 • двете (или повече)лица притежават повече от 50% от капитала и поне едно от тях или друго лице с роднинска връзка е управител или служител

ИЛИ

2. Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии,

ИЛИ

3. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 ч. на 16.09.2024 г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP