Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
25 000 евро БФП

АКО ВИЕ

 • сте на възраст до 40г.
 • сте регистрирани като Земеделски стопани за първи път (като ФЛ, ЕТ или ЕООД); започнали сте да отглеждате животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисвате земя с цел производството на земеделска и животинска продукция преди не повече от 24м, считано от датата на подаване на проектното предложение
 • имате икономически размер на стопанството между 8000 и 16000 евро стандартен производствен обем (СПО) 
 • имате завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост (или ще придобиете такова в срок до 36 месеца от сключване на административния договор)

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

25 000 евро с

 • Първо плащане – 12 500 евро до два месеца след сключване на административен договор
 • Второ плащане – 12 500 евро след минимум 2.5 години и извършена проверка от Разплащателната агенция и точно изпълнение на бизнес плана

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Материални активи – съоражения, машини, оборудване, обзавеждане
 • Нематериални активи – софтуер, патенти, лицензи
 • СМР дейности за сгради и инфраструктура
 • Закупуване на селскостопански животни и/или земя за земеделска дейност;
 • Увеличаване размера на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО

ВАЖНО

Срок за кандидатстване – 28.02.2022 г. 17:30 ч.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

0876378818

TOP