До 50% Безвъзмездно финансиране за 
Технологична модернизация на предприятията

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги чрез закупуване на:
 
 • машини, съоръжения и оборудване – ДМА
 • специализиран софтуер, ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи

ФИНАНСИРАНЕ

Максималният размер на помощта ще бъде както следва:

 • за микро предприятия – до 180 000лв, но не повече от 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • за малки предприятия – до 350 000лв, но не повече от 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • за средни предприятия – до 700 000лв, но не повече от 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 30 до 50% от стойността на прокта в зависимост от мястото на изпълнение на дейността, категорията предприятие и режима на финансиране. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране трябва да бъде 35 хил.лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 1. Предприятия, регистрирани не по късно от 31.12.2019г.
 2. Предприятия с реализирани нетни приходи от продажби, както следва:
  • за микро предприятия – >= 52 хил. лв за 2021г. и >= 210 хил. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
  • за малки предприятия – >= 187 хил. лв за 2021г. и >= 750 хил. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
  • за средни предприятия – >= 750 хил. лв за 2021г. и >= 3 млн. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
 3. Предприятия с основна икономическа дейност в една от следните сфери:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД    Икономическа дейност

 • Високотехнологични производства:
 • C21      Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Средно към високотехнологични производства:
 • C20      Производство на химични продукти
 • C27      Производство на електрически произведения
 • C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30      Производство на превозни средства, без автомобили
 • Други производства:
 • Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
 • Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
 • J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60       Радио- и телевизионна дейност
 • J61       Далекосъобщения
 • J62       Дейности в областта на информационните технологии
 • J63       Информационни услуги
 • M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72     Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

Код по КИД     Икономическа дейност

 • C10      Производство на хранителни продукти
 • C11      Производство на напитки
 • C13      Производство на тъкани
 • C14      Производство на облекло
 • C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24      Производство на основни метали
 • C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31      Производство на мебели
 • C32      Производство, некласифицирано другаде
 • C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58       Издателска дейност

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

21 септември 2022г., 16:30ч.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP