Безвъзмездно финансиране за земеделски стопанства при инвестиционни проекти до 
2 933 700 лева 

 
BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони

АКО ВИЕ СТЕ

 • регистрирани като земеделски стопани през последните 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро и/или
 • групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите
 • юридическо лице
  • регистрирано по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия и
  • получило за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТИ ДО 2 933 700 ЛЕВА

 • За проекти до 1 955 800лв. – 50% финансиране (до 977 900лв.)
 • За проекти от 1 955 800 до 2 933 700лв. – 35% финансиране (до 1 026 795лв.)
 • Възможност за увеличаване на финансирането с до 25% при инвестиции и дейности за опазване на околната среда, ВЕИ и иновативни технологии

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕТО

Разходи за материални инвестиции за:

 • Закупуване на земя, покупка, строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост
 • закупуване, инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване
 • изграждане на ВЕИ за собствено потребление
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване
 • закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване

 Разходи за нематериални инвестиции за:

 • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта

Общи разходи:

 • Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • С професионална консултация и представяне на възможностите за финансиране на Вашата компания по тази и други европрограми
 • Оценка на потенциала на проекта и консултация за оптимизирането му така, че да събере максимален брой точки спрямо Условията на кандидатстване и Критериите за оценка
 • Подготовка и подаване на Бизнес план и документи за кандидатстване
 • Съдействие при избор на доставчици и изпълнители по проекта
 • Управление на проекта през целия му жизнен цикъл, включително подготовка и подаване на заявления за плащане, междинни и финални отчети

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP