BG05SFPR002-1.012 УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

АКО ВИЕ

  • Сте работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА

1. Наемане на лица от целевата група:

  • за лица в неравностойно положение (безработни или неактивни към момента на включване) без трайни увреждания, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 м. (4 тримесечия)
  • за лица с трайни увреждания, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 24 м. (8 тримесечия)
  • помощта включва брутно възнаграждение (разход за нетно възнаграждение, лични осигурителни вноски и данък на физическо лице) и осигурителни вноски за сметка на работодателя, в т.ч. и разход за платен годишен отпуск

2. Подкрепа на работното място чрез ментор – до 6 м.

3. Осигуряване на транспорт за лицата от и до работното място

4. Адаптиране на работното място за новонаети лица с трайни увреждания – СМР (до 15% от разходите по т.1), оборудване и обзавеждане

5. Управление и администриране на проекта (единна ставка) – +10% от останалите разходи

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО

  • До 391 166 лв., но минимум 40 000лв.
  • Програмата покрива 100% от направените разходи

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

21.03.2024г., 17:00ч.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
  • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP