ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Отворени за кандидатстване са две нови процедури за безвъзмездно финансиране

-Процедура BG-RRP-4.032 – “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” 

-Процедура BG-RRP-4.033 – “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” 

И по двете процедури минималната инсталирана мощност на ФЕЦ е 400 kW. Посочените в името на всяка процедура мощности се отнасят за ЛСС – Локални Съоръжения за Съхранение (батерии)!!! 

ДОПУСТИМИ
РАЗХОДИ

● Разходи за придобиване и изграждане на Локални Съоръжения за Съхранение (батерии) – ДМА, ДНА, СМР, услуги от инженерно-технически характер
● Разходи за съоръженията за свързване на батериите към съоръженията на ФЕЦ-а ●. Разходи за държавни и общински административни такси
● По процедурите
НЕ СА ДОПУСТИМИ разходи за изграждане на самата ФЕЦ! ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ НА ЛСС (БАТЕРИИ)

 

● мощност от 30% до 50% от инсталираната мощност (в MW) на ФЕЦ
● да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение от пряко свързания ФЕЦ на годишна база; ● да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

  • Изграждане на Локални Съоръжения за Съхранение (батерии) – към ФЕЦ, чиито строеж е започнал след 12.02.2022г. и е въведени в експлоатация след 01.01.2023г. или – като част от проект за нов ФЕЦ с валиден предварителен договор с ЕРП или – като част от проект за разширение на съществуващ ФЕЦ с валидно Становище за разширение 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО

  • До 50% от допустимите разходи
  • До 58 674 900 лв. за един кандидат 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

12.06.2024г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
  • Да консултираме правилното изпълнение на дейностите по проекта
  • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
  • Да направим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP