„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

ФИНАНСИРАНЕ

Минимален размер на помощта – 70 000лв

Максимален размер на помощта, както следва :

 • за микро предприятия –  до 350 000лв, но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020г., 2021 г. и 2022г.
 • за малки предприятия – до 550 000лв, но не повече от 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020г., 2021 г. и 2022г.
 • за средни предприятия – до 750 000лв, но не повече от 30% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020г., 2021 г. и 2022г.
 • за големи предприятия – до 1 000 000лв, но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020г., 2021 г. и 2022г.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (без земи и сгради)
 • Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (до 50% от общите разходи)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро предприятия с нетни приходи от продажби за 2022г. ≥ 170 000 лева
 • Малки предприятия с нетни приходи от продажби за 2022г. ≥ 550 000 лева
 • Средни предприятия с нетни приходи от продажби за2022г. ≥ 950 000 лева
 • Големи предприятия с нетни приходи от продажби за 2022г. ≥ 3 000 000 лева
 • Дружества, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

Предприятия с основна или допълнителна дейност от Сектор С Преработваща промишленост, с изключение на:

 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • – 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – Производства на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29);
 • – 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
Допустимо е участието на партньор с не повече от 30% дял от общите разходи.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 1. Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2. Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
 • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3. Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4. Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5. Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

Поне една от дейностите от 1. до 5. са задължителни. В допълнение инвестиции могат да включват и дейности по следното направление:

6. Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт
 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества влагани в произвежданите продукти, и/или
 • осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

КАКЪВ % ОТ РАЗХОДА СЕ ПОКРИВА ОТ ПРОГРАМАТА

 1. По режим „регионална инвестиционна помощ“:
  • Микро и малки предприятия – 50%, с изключение на София-град и Перник (40%), Кюстендил (45%)
  • Средни предприятия – 50%, с изключение на София-град и Перник (30%), Област Кюстендил (35%)
  • Големи предприятия – 35%, с изключение на София град (столица) и Област Перник: 20%, София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

2. По режим de minimis:

 • Микро, малки и средни предприятия – 50%
 • Големи предприятия – 35%

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да проверим дали сте допустим кандидат и как бихте могли да се класирате, молим на мейл адрес euro@integrita.bg да ни изпратите следните документи/информация:

– ОПР и Баланс за 2020, 2021 и 2022г. – по стандарт на НСИ
– Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2020, 2021 и 2022г.. – по стандарт на НСИ
– Отчет за заетите лица за 2020, 2021 и 2022г.. – по стандарт на НСИ
– Справка за дейността на предприятието за 2022г. – по стандарт на НСИ
– Информация за всички получени помощи за периода 2020 – 2023г.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

03.10.2023 г., 16:30 часа

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP