„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

ФИНАНСИРАНЕ

Минимален размер на помощта – 70 000лв

Максимален размер на помощта, както следва :

 • за микро предприятия –  до 350 000лв, но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия – до 550 000лв, но не повече от 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия – до 750 000лв, но не повече от 30% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за големи предприятия – до 1 000 000лв, но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (без земи и сгради)
 • Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (до 50% от общите разходи)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 200 000 лева
 • Малки предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 600 000 лева
 • Средни предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 1 000 000 лева
 • Големи предприятия с нетни приходи от продажби за 2021г. ≥ 3 000 000 лева
 • Дружества, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Предприятия с основна или допълнителна дейност от Сектор С Преработваща промишленост, с изключение на:

 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.81. „Производство на захар”;
 • – 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • – 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – 11.06. „Производство на малц”;
 • – Производства на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29);
 • – 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
Допустимо е участието на партньор с не повече от 30% дял от общите разходи.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за подготовка за повторна употреба, преработка/рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от производствената дейност, влагането им като суровина в производствения процес за съществуващи и/или нови продукти

2) Намаляване на използваните суровини чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, влагане на материали с биологичен произход, заместване или намаляване на употребата на опасни вещества

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез заместването им с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват многократна употреба на съществуващи продукти, увеличаване на възможностите за поправка или рециклиране на продуктите след употребата им

КАКЪВ % ОТ РАЗХОДА СЕ ПОКРИВА ОТ ПРОГРАМАТА

 1. По режим „регионална инвестиционна помощ“:
 • Микро и малки предприятия – 50%, с изключение на София-град и Перник (40%), Кюстендил (45%)
 • Средни предприятия – 50%, с изключение на София-град и Перник (30%), Кюстендил (35%)
 • Големи предприятия – 30%, с изключение наСофия град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил (20 %)

2. По режим de minimis:

 • Микро, малки и средни предприятия – 50%
 • Големи предприятия – 30%

 

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да проверим дали сте допустим кандидат и как бихте могли да се класирате, молим на мейл адрес euro@integrita.bg да ни изпратите следните документи/информация:

– ОПР и Баланс за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Отчет за заетите лица за 2019, 2020 и 2021г. – по стандарт на НСИ
– Справка за дейността на предприятието за 2021г. – по стандарт на НСИ
– Информация за всички получени помощи за периода 2020 – 2023г.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

Индикативна дата на отваряне на процедурата – 10.03.2023г.

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP