100% Безвъзмездно финансиране за малки предприятия
до 50 000 лв. 

 
по Процедура " ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА"

АКО ВИЕ

 • Сте малко предприятие съгласно Закона за МСП (с между 10-49 човека персонал и/или между 3.9 – 97.5млн.лв оборот/3.9 – 84млн.лв. стойност на активите)
 • Имате минимум две приключени финансови години с осъществявана стопанска дейност (2018, 2019 г.)
 • Сте реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • Имате средноаритметичен спад в оборота с минимум 20% за поне три (може и непоследователни) месеца от месеците в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019/2020 г.
 • Сте регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Не сте недопустим кандидат по условията на Процедурата

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • До 50 000 лв. 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНО
 • Допустими разходи – за покриване на текущите оперативни разходи – суровини,материали и консумативи; външни услуги (вкл.режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др., чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

ВАЖНО

Проектните предложения ще бъдат оценявани по точкова система и по време на кандидатстване.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP