100% Безвъзмездно финансиране за 
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ

от 3 000 до 450 000 лв. 

 
по предстояща Процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)"

АКО ВИЕ

 • Сте юридическо лице или едноличен търговец, извършващ автобусни превози
 • Притежавате валиден лиценз за превоз на пътнци
 • Имате код на основна икономическа дейност 49.31 ии 49.39 (по КИД 2008)
 • Имате минимум 37 500лв. оборот за 2019г. 
 • Имате спад в оборота минимум 20% за един от месеците след февруари 2020г., сравнено със същия месец за 2019г.
 • Сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за МСП 
 • Сте регистрирани преди 01.01.2019 и имате стопанска дейност и през 2018г.
 • Да нямате задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата (повече от 1% от годишния оборот за 2019г., но не повече от 50 000 лв.);
 • Не сте недопустим кандидат по условията на Процедурата…

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • Между 3 000 и 450 000лв.
 • Максимум 8% от оборота за 2019г. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Оперативни разходи, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

ВАЖНО

Проектните предложения ще бъдат одобрявани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс!

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP