ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон –  микро, малки, средни и големи предприятия
 • Наличие на финансов капацитет
 • Наличие на опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или приключен поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други
 •  Фирми с дейност поне 3 месеца преди обяваване на процедурата

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 50 000 до 391 166лв. 
 • За микро, малки и средни предприятия – 100% от разходите се покриват от програмата
 • За големи предприятия – изисква се съфинансиране в размер на минимум 20%

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 1. Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на органи-зация на труд. (задължителна дейност).
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве”- психологична подкрепа.
 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане и др.)

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

  1. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
   • По Дейност 1 – до 200лв. на едно заето лице, но не повече от 20 000лв. общо
   • По Дейност 2 – до 200лв. на едно заето лице, но не повече от 20 000лв. общо
  2. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
   • Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло – по Дейност 3
  3.  РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
   •  Разходи за закупуване на ДМА по Дейност 4 и Дейност 5
  4.  РАЗХОДИ ЗА СМР – Строително монтажни работи по Дейност 4 и Дейност 5 – до 15% от преките разходи
  5. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ – разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.) – 10%

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

31.12.2023г., 17:00ч.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP