АКО ВИЕ РАЗВИВАТЕ ДЕЙНОСТ В СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЕКТОРИ:

Дейности, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

АКО ВИЕ СТЕ

 • еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение или 
 • регистрирани като земеделски стопани през последните 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро и/или
 • групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

  • до 50% финансиране
  • от 15 000 до 700 000 EURO

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕТО

·       пречиствателни съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци;

·       оборудване на съоръжения за съхраняване или оползотворяване на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти получени в резултат на извършваната преработка;

·       оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработката и маркетинга;

·       изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива използващи биомаса;

·       съоръжения и оборудване, позволяващи преработката на отпадъчни суровини от селскостопански продукти използвани за собствено потребление;

·       предпроектни проучвания,

·       хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги,

·       консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,

·       проучвания за техническа осъществимост на проекта.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • С професионална консултация и представяне на възможностите за финансиране на Вашата компания по тази и други европрограми
 • Оценка на потенциала на проекта и консултация за оптимизирането му така, че да събере максимален брой точки спрямо Условията на кандидатстване и Критериите за оценка
 • Подготовка и подаване на Бизнес план и документи за кандидатстване
 • Съдействие при избор на доставчици и изпълнители по проекта
 • Управление на проекта през целия му жизнен цикъл, включително подготовка и подаване на заявления за плащане, междинни и финални отчети

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

028686286
08786378818

TOP