Безвъзмездно финансиране за средни предприятия
от 30 000 лв. до 150 000 лв. 

 
по Процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

АКО ВИЕ

 • Сте средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Имате оборот за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000лв.
 • Имате спад поне 20% в оборота  за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо същия месец за 2019г.
 • Сте регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имате приключени поне две финансови години с извършвана стопанска дейност (2018 и 2019)

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 30 000 лв. до 150 000 лв.
 • не повече от 5% от общите приходи за 2019 г.
 • финансирането може да се ползва за Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); Разходи за персонал;

ВАЖНО

Проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, ще преминават през Техническа и финансова оценка. При равен брой точки от това класиране и в трите му критерия, одобренията за финансиране ще бъдат по реда на постъпване на проектното предложение до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Иначе казано – колкото по-скоро – толкова по-голям шанс.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете
от 30 000 лв. до 150 000 лв.

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата за преодоляване негативните икономически последици за бизнеса от COVID-19

02 8686286

TOP