Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Регистрирани земеделски стопани за текуща и предходна година 2021/2022
 • Групи или организации на земеделски производители
 • Микро, малки и средни предприятия

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • от 30 000 до 1 000 000лв. 
 • до 50% от стойността на проекта

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Машини, вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и др.
 • Оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Оборудване за превенция от градушки, измръзване, засушаване.
 • Системи и машини за почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане на растениевъдна продукция
 • Оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.
 • Системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване
 • Системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата
 • Електропастири, GPS системи, дронове и др.
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни
 • Отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.
 • Машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.
 • Инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

ОТВАРЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Прогнозна дата –  31.05.2023г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP