ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон –  микро, малки, средни и големи предприятия

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 50 000 до 391 166лв. 
 • 80-100% от стойността на проекта

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 1. Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на органи-зация на труд. (задължителна дейност).
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве”- психологична подкрепа.
 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Очакван период за обявяване на процедурата – април 2023г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP